dsc_9381

Obrázek 1 z 12

 Sbor dobrovolných hasičů v Lomnici

 Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Lomnici za období od výroční valné hromady dne 16.1.2011.

 Vážení přítomní,

 dovolte mi, abych Vás z pověření výboru seznámil se zprávou o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Lomnici v období od výroční valné hromady konané dne 10.1.2010 k dnešnímu dni.

SDH v Lomnici má:

77 členů z toho 21 žen,

5  členů do 10 let

5  členů od 10-20 let

16 členů od 20-30 let věku.

51 členů nad 30 let, 21 členú  dosáhlo více než 60 let, z toho 11 členů je  starších než 70 let .

Současný věkový průměr sboru je 44,27 roků

Nejstaršími členy jsou paní Vlachová Jarmila /87/ a paní Švancarová Věra /87/

Nejmladší člen Pochopová Viktorie –  1,5 roku

V loňském roce naše řady posílilo několik nových členů: Crhák Tomáš, crháková tereza, Lančová Denisa, Laštovičková Jana, Němec Marcel, Novotný Filip, Pánek Zdeněk, Pavlovič Denis, Pilátová Adela a Lucie a Pochopová Viktorka a od ledna tohoto roku jsou našimi členy sl, Jana Vlachová a Michal Mrázek

 Během roku 2010 se dožili naši členové významného životního jubilea.

Peša Miroslav -20

Soukupová Zdeňka – 30

Kapoun Pavel – 30

Pavlovič Luboš – 30

Hrubá Hana – 40

Soukupová Eva – 40

Crhák Ladislav – 40

Čechová Marie – 60

Linhart Jan  – 60

Hortová Zdeňka – 80

Šedina Arnošt – 80

Všem ještě jednou přejeme hodně zdraví do dalších let.

   V uplynulém období výbor pokračoval v praxi pořádání schůzí každý první pátek v měsíci, tradičně ve společenské místnosti požární zbrojnice. Na tyto schůze mají přístup i ostatní členové sboru. Mimo tyto pravidelné schůze se pořádali i tzv. operativní schůzky, kde se řešili aktuální záležitosti dění ve Sboru např. pořádání společenských akcí apod. V minulosti se osvědčilo informování a svolávání členů pomocí textových zpráv SMS  přes systém EMOFF, který máme druhým rokem k dispozici a také E-mailovými zprávami. Také se nám podařilo zřídit webové stránky „sdhlomnice.net“, které jsou udržovány a jsou zde zveřejňovány aktuální informace o plánovaných akcích a také fotogalerie z právě proběhlých akcí. Na tyto stránky máte možnost přispět svými příspěvky i Vy, a to buď registrací a vytvoření svého příspěvku přímo na webu nebo zasláním svého příspěvku na náš E-mail.

   Je možno konstatovat, že se nám podařilo v plné míře zajistit všechny akce sboru, které byly odsouhlaseny výroční valnou hromadou pro rok 2010.

    Stále se nám nedaří zvýšit účast členů a jejich rodinných příslušníků na našich akcích, které pořádáme jako je např. již tradiční hasičský ples, případně další akce. Důkazem toho byly i oslavy 135. výročí založení, kde byl slavnostně vysvěcen prapor našeho sboru. Zde musím ale podotknout, že nebýt ostatních sborů a občanů z okolních vesnic, tak námaha kterou jsme si dali při přípravě těchto oslav dopadla velmi špatně a to nemluvě o účasti i lomnických občanů.

 Proto Vás chci touto cestou opět pozvat na tradiční ples, který se koná 12.února.  Program tohoto plesu je bohatý, tradičně tombola a také vystoupení taneční skupiny Pavla Kapouna, k tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Brťovská šestka.

   V minulém roce jsme  pořádali hasičskou zabíjačku, která se stala již tradicí a v letošním roce s touto tradicí budeme pokračovat  a 26.února pořádáme již 3. ročník hasičské zabíjačky pod názvem „hasičská hostina“. Dále bychom rádi navázali na loňsku akci uzení masa v připravované akci „posezení nad dobrým uzeným“.

Sbor přispívá i svou spoluúčastí při pořádání jízdy Elegance, kterou pořádá veterán club Tišnov společně s Městysem Lomnice. I tato akce je velice úspěšná jak po stránce organizační, tak i po stránce finanční.

   Jedním z hlavních úkolů v minulém roce byla pomoc obci při sběru starého železa. Sběr byl proveden 2x a to na jaře a na podzim. Finanční výsledek je pro SDH také velmi přijatelným přínosem.

    A abychom nezůstali jen u výdělečných akcí, tak i v minulém roce jsme uskutečnili dvoudenní hasičský zájezd  do východních Čech – Safari ve Dvoře Králové,  do Adršpašských skal a pevnosti v okolí Náchoda ve dnech 12-13.6.2010. tento zájezd je pořádán pro členy a jejich děti pod vedením pana Mgr. Suchomela . Dále se nám podařilo zorganizovat i netradiční výlet „Vlakem do Prahy“, kde jsme navštívili letecké muzeum, Petřín a prošli jsme si historické jádro Prahy . Jsme rádi, že se těchto akcí účastní i nehasiči.

V měsíci listopadu jsme uspořádali také první ročník zájezdu do vinného sklepa – Vnorovy u Strážnice

Všechny tyto výlety byly zdařilé a myslíme si, že přispěly ke spokojenosti našich členů.

Bohužel se nám v loňském roce nepodařilo z důvodu nepřízně počasí uspořádat pro členy a příznivce SDH další naší „sportovní aktivitu“ –  cyklo-výlet. Tento výlet byl několikrát odložen až byl nakonec zrušen.

Mezi největší událost v loňském roce patřilo pořízení a vysvěcení našeho praporu. Prapor je umístěn ve vestibulu radnice a je pro nás významnou památkou na oslavy 135. založení sboru.

29.5.2010  jsme uspořádali okrskovou soutěž v lomnické Oboře , Soutěže se zúčastnili dvě družstva z Lomnice, kde sportovnímu družstvu se nepodařilo obhájit loňské vítězství a družstvo B splnilo očekávaný výsledek.

 Členové sboru se také zúčastnili pokusu o překonání rekordu v dálkové dopravě vody z nejnižšího bodu okresu Ždáru nad Sázavou Dolních Louček do nejvyššího bodu Žďárských vrchů – Devíti skal v termínu od 7. – 9.5.2010,  kterého se zúčastnilo 287 sborů. Pokus se podařil a natažením hadic v délce 63,46 km se podařilo po 7 hodinách od startu rekord pokořit a byl uznán a zapsán do České databanky rekordů. Bližší informace jsou zveřejněny na našich webových stránkách.

Stalo se již nepsanou tradicí, že na závěr každého roku vydáváme malý kalendář o který je zájem i ze stran sběratelů a je rozdáván na našich akcích všem našim příznivcům. 

Také se podílíme na zajištění požární bezpečnosti obce, kde je stále dobrá spolupráce s Úřadem městyse Lomnice i volenými orgány městyse. Doufáme jen, že tato dobrá spolupráce bude pokračovat i s nově zvoleným zastupitelstvem.. Tímto bychom chtěli poděkovat a popřát hodně pracovních úspěchů i opětovně zvolenému starostovi městyse Lomnice, našemu členu Ing. Milanu Vojtovi.

 Krytí finančních nákladů jednotek  JPO 3  stále více zůstává na bedrech zřizovatele tj. obce. Tyto  jednotky jsou vysílány i mimo katastr svého území a dotace, které jsou přidělovány na provoz těchto jednotek z fondu jihomoravského kraje jsou stále nižší a pokryjí pouze pár procent z celkových nákladů na jednotku. Modernizace a obnova techniky, ochranných prostředků, vybavení se tak stává pouze přáním.

 Můžeme vyzdvihnout podporu městyse, kdy za činnost členů v jednotce každoročně dostáváme do naší pokladny nepostradatelnou částku a také se nám dostává podpory při realizaci našich aktivit.

      Rovněž spolupráce s orgány Integrovaného záchranného systému a požární stanicí Tišnov je z pohledu výboru SDH na dobré úrovni. Dokladem toho je naše podpora ze strany velitele PS Tišnov.  

     Je možno konstatovat, že aktivita sboru byla stejně jako v letech předchozích na vysoké úrovni. Akcí sboru se pravidelně účastní aktivní členové a také i jejich rodinní příslušníci a naši příznivci z řad občanů.     

Myslím si, že činnost za minulé období byla v celku úspěšná a doufáme, že budeme i nadále v této práci pokračovat.

     Touto cestou Vám všem děkuji za společnou práci a přeji Vám v novém roce hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů