Nejvýznačnější události v životě sboru za 135 let jeho činnosti

 1875 – Založení sboru

Bezprostředním podnětem k založení hasičského sboru byl požár ve stodole Jana Jurana, pekaře v č.p. 75 /proti Panskému domu/.Jako první s návrhem přišel tehdy zahradnický pomocník Augustin Hoffmann. Jmenovaný do Lomnice přišel z Velkého Meziříčí,kde získal zkušenosti jako člen hasičského sboru, v jehož čele stál významný pracovník hasičského hnutí na Moravě Titus Krška.

 Již 25.srpna se sešla poradní schůze,na níž bylo usneseno založit spolek s názvem „Dobrovolný sbor hasičů v Lomnici“. Do sboru se přihlásilo ihned 52 občanů z křesťanské i židovské obce, jmenovitě

 Hrabě Alois Serényi,Josef Doubek,Jan Šultes,Otto Weidner,J. Bílý, František Hanák,Albert Glotzer, K.Reinoušek,Fr.Šmolík,Al.Matoušek, Josef Feigl,Aug.Hoffmann,Jan Koutník,Josef Halouzka, J.Procházka, BedřichVýpustek, Arn.Brosig, Fr.Drbušek, Al.Švehlík, Ant.Tejkal, Ant.Habala, Jan Kittner, Dom.Papoušek,Vil.Zeisel,Abrah.Kohn,F.Hort, Alois Valíček, Ant.Hnátek, Jan Slanina,Jan Polanský, Martin Smrž, Eugen Běla,Al.Doubek,Josef Kratochvíl, Jak.Zeisel,Fil.Drbušek, Ed.Drbušek, Al.Uher, Fr.Ciha,Ot.Ciha,A.Kolben,Fr.Novotný,J.Winter, Fr.Strážnický,J.Pazdera,J.Prostějovský,Vil.Xaver,J.Moravec,Vilém Prostějovský,M.Liebesny,     J.Rozner a Fr.Polnický.

      Z výše uvedených členů byl zvolen ustavující výbor,jehož předsedou /starostou/ se stal hrabě Alois Serényi,místopředsedou Josef Doubek,pokladníkem J.Šultes a kontrolorem Albert Glotzer. Dále byli členy výboru zvoleni Vilém Zeisel,A.Kolben,Josef Feigl, Jan  Procházka a Augustin Hoffmann. Do 1.září byly zpracovány stanovy,které výbor téhož dne schválil. Tyto stanovy  byly pod číslem  jednacím 23318  schváleny „vysokým c.k.místo-držitelstvím“ . Dne 24.září 1875.Dne 8.září 1875 se konala valná hromada sboru, na které byl náčelníkem sboru zvolen Josef Feigl, důstojníkem čety Augustin Hoffmann a důstojníkem u stříkačky Jan Procházka.

      Bylo též usneseno objednat stříkačku u firmy Fr.Kernreuter ve Vídni za 1050 zlatých. Dále bylo ujednáno postavit hasičskou kůlnu  /nyní  stará zbrojnice na nám.Palackého/ s dorozuměním biskupství  brněnského  na  místě mezi   farou  a  domem   pana Peši,řezníka č.p. 74. Listina k tomu se vztahující byla uložena u obecního úřadu a její opis u farního úřadu.

      Vznik dobrovolného hasičského sboru byl pro Lomnici prvořadou společenskou událostí. Lomničtí studenti uspořádali ve prospěch hasičského sboru ples, který na tehdejší dobu měl značný výtěžek , a to  56 zl. 72 kr. Na zakoupení stříkačky přispěli  většími obnosy císař František Josef I. /50zl./,Kontribučenská záložna /300 zl./,Občanská záložna v Lomnici /50zl/, Otto,šlechtic z Bauerů  /50zl./,továrník  Hecht v Lomnici  /40 zl./,Friedrich Irgang, majitel tiskárny v Brně a lomnický měšťan  /20zl./. Nejvyšší  částkou přispěl  hrabě Alois  Serényi, první starosta sboru, který přispěl celkovou částkou 400 zlatých.

Pamětníci v době oslav 50.výročí založení sboru v roce1925 podali svědectví, že při dovezení stříkačky jí vyšlo celé městečko s velikou slávou vstříc až do Žlebů.

       K událostem památného roku 1875, kdy vznikl v Lomnici Sbor dobrovolných hasičů jako první v bývalém tišnovském okrese, lze  jenom  dodat,  že  v  podzimních  měsících vznikly ještě dva požáry, a to v č. 19 v židovské obci a požár panské stodoly. Oba dva požáry byly za pomoci nové stříkačky úspěšně uhašeny a náš sbor takto zahájil svoji aktivní činnost.

 •  1876  –  byla  vystavěna  hasičská  kůlna  a  odevzdána sboru dne 1.října.Slavnosti se zúčastnil  brněnský a doubravnický hasičský sbor.Téhož roku byla zakoupena „Pamětní kniha“     a sbor vyslal své zástupce na sjezd moravskoslezských hasičských sborů v Brně,kde  se jednalo o založení  „Ústřední hasičské jednoty“.
 • 1879  –  Rudolf Rohrer,náčelník německého hasičského sboru v Brně, věnoval sboru 5-dílný  nastavovací střechový žebřík.
 • 1882  –  sbor získal po opravě druhou stříkačku starého systému z r. 1837 od firmy Stecher v    Brně.
 • 1883  –  sbor se zúčastnil župního sjezdu v Bystřici a slavnosti odhalení pamětní desky Gustava Pflegra Moravského.
 • 1889  –  u firmy Ignác Mosler v Boskovicích byl pro sbor zakoupen hydrofor v ceně 400  zlatých.Pro neshody v názorech na využití prémií od pojišťoven za provedené zásahy se sbor po valné hromadě rozešel, po dvou měsících se však ustavil znovu.
 • 1895  –  sbor oslavil 20.výročí založení slavnostním župním sjezdem;při této příležitosti byl  zakoupen  vysunovací  dvoukolový žebř za 380 zl. ¨
 • 1898  –  sbor se ve dnech 16. a 17.7. zúčastnil slavnosti Palackého v Lomnici.
 • 1900  –  25.výročí založení sboru bylo oslaveno okázalou slavností  spojenou se župním  sjezdem.
 • 1903  –  21.6. byla založena „Podporovací hasičská pokladna“ pro podporu rodin v případě   úmrtí člena.
 • 1914  –  veškerá činnost sboru byla zastavena 1.světovou válkou,   během které bylo povoláno  celkem 29 členů sboru. Z toho 6 padlo na bojištích.Byli to Filip Kamermeier, Josef   Štork,František Nevrkla, Antonín Synek, Josef Grambal a  Alois Kudláček.
 • 1921  –  byla odhalena pamětní deska výše jmenovaným padlým na hasičské zbrojnici.Sbor se   zúčastnil přivítání presidenta Masaryka v Brně.Téhož roku byl u sboru uspořádán župní hasičský kurs a u sboru byl založen „sanitní a samaritní odbor“.
 • 1925  –  sbor oslavil za velké účasti veřejnosti a okolních  hasičských sborů 50.výročí svého  založení. V této době  měl 47 činných členů /z toho 2 zakládající/ a 11 členů  přispívajících.
 • 1929  –  pro sbor byla zakoupena první motorová stříkačka od firmy Hiller v Brně za 29 000   Kčs.
 • 1936  –  sbor oslavil 60.let svého trvání.
 • 1939  –  po rozbití zbytku Československa a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava byla   veškerá spolková činnost ochromena. Hasičským sborům však činnost zastavena   nebyla a proto se po celou dlouhou dobu okupace staly v rámci možností nositeli  kulturního a společenského života.Po celou dobu okupace z důvodu ochrany členů   před možným hromadným zatýkáním nebyly vedeny záznamy o činnosti sboru.Přesto  z uchovaných dobových dokumentů víme,že pod hlavičkou Sboru dobrovolných  hasičů sehrál zábavní odbor Sokola, jehož činnost byla zastavena,několik divadelních představení.Řada členů sboru byla zapojena v domácím odboji.Gestapem byli popraveni Oldřich Hejl a František Drbušek, uvězněni byli Vladimír Hejl, Oldřich Odehnal,  Jan Vitula, Arnošt Drbušek  /tito se dočkali konce války v koncentračním táboře  Mirošov u Rokycan/, Ladislav Slovák, Alois Pařil a Josef Pařil. Dále byli v odboji  zapojeni Alois Pospíšil, Josef Žlábek a Alois Tesař.
 • 1942  – podle vládního nařízení č. 30 z 27.1.1942 přešly všechny nemovitosti a prostředky  požární ochrany do vlastnictví obcí.V Lomnici se tak stalo 15.8.1942,kdy obec  převzala sborový majetek v ceně 40 517 Kč.V tomto období byla pořízena nová  dvoukolová motorová stříkačka a hadice v celkové částce 39 502 Kč.
 • 1944  – v srpnu tohoto roku zajistil sbor společně se sportovním klubem v Lomnici  představení opery  „Prodaná nevěsta“,  kterou provedla „Nová scéna“ z Brna  na hřišti  v Oboře  pod taktovkou ing.Mazáče a v režii F.Vyhnálka. Byla to na svoji dobu  ojedinělá a významná národní manifestace.
 • 1945  – Po ukončení okupace vykonávali členové sboru k obnovení  činnosti státní správy a   národního hospodářství vedle požární služby též službu policejní, pořádkovou a   spojovací.V témže roce zemřel poslední zakládající člen sboru Josef Kratochvíl.
 • 1950  –  sbor oslavil 75.výročí svého založení ; při této příležitosti byl konán v Lomnici   okresní sjezd hasičské jednoty.
 • 1953  – okresní národní výbor v Tišnově přidělil sboru od požárního sboru v Tišnově požární  vůz  zn.Dodge.
 • 1956  – Sboru bylo přiděleno nové požární vozidlo DVS 8 T 805
 • 1959  – v ulici „Na potokách byl postaven nový sušák na hadice.
 • 1960  – byla provedena generální oprava požární zbrojnice.
 • 1965  – ve dnech 11.- 18.7. proběhly důstojné oslavy 90.výročí založení sboru za účasti všech  okolních sborů a hostů z Bořitova,Lysic,Olešnice,Tišnova a VPÚ města Brna. Mimo  jiné zde byl poprvé mimo Brno předveden tehdy nejmodernější automobilový žebřík  AZ 50 METZ.
 • 1972  –  původní dvoukolová stříkačka byla nahrazena vybaveným přívěsem PPS 12.Tento rok  je možno považovat za počátek  modernizace techniky a výzbroje ve sboru.
 • 1975  – Za vydatného přispění dobrovolného požárního sboru v Tišnově a veřejných požárních  útvarů  Brno-venkov/stanice Tišnov/,Blansko a Brno-młsto,dále DVPS Bořitov a  Lysice oslavil sbor 100.výročí svého založení. K tomuto datu měl  sbor více než 100 členů, což je nejvíce v historii sboru, většina však byla pouze přispívajících.
 • 1978  –  28.prosince zakoupil závod Bytex v Lomnici pro závodní  požární jednotku  cisternovou automobilovou stříkačku CAS 25 na podvozku Škoda 706.Ihned na jaře  následujícího roku byla uzavřena dohoda mezi národním výborem, závodem Bytex a  zemědělským družstvem „Podhorácko“ o užívání této techniky dobrovolným požárním   sborem v Lomnici pro výcvik i pro zásahy ve prospěch smluvních stran.
 • 1979  – V  1.pololetí   byla  dokončena  výstavba  nové  požární zbrojnice.
 • 1981  – Sbor se aktivně podílel na organizaci setkání občanů  Lomnic tehdejší ČSSR. Požární  družstvo  zvítězilo v jedné ze  soutěžních  disciplin a přispělo tak k celkovému  vítězství naší obce ve sportovní části setkání.
 • 1984  –  Okresní inspekce PO v Blansku přidělila obci Lomnice dopravní vozidlo DA 12 na   podvozku Avia 30, které sbor  ihned převzal do užívání.
 • 1985  –  Oslavy  11O.výročí  založení  sboru  proběhly důstojně za účasti okolních sborů a  tradičně dobré spolupráce DVPS Tišnov, Bořitov a Lysice a požární stanice Tišnov.
 • 1986  –  Sbor obdržel čestné uznání ONV za obětavý zásah při katastrofální povodni, která  postihla Lomnici a okolí.
 • 1990  –  Ve 115.roce svého trvání dosáhl sbor dosud rekordního počtu výjezdů během jednoho  roku, a to k 8 požárům.
 • 1994  –  Obecní úřad zakoupil od závodu FATEM /bývalý Bytex/ cisternovou automobilovou  stříkačku a předal ji do užívání Sboru dobrovolných hasičů v Lomnici.
 • 1995  – Sbor oslavil 120. výročí svého založení za hojné účasti všech okolních sborů z okresů   Blansko, Brno-venkov a Žďár nad Sázavou. Vrcholem oslav bylo vystoupení  dobrovolných i profesionálních jednotek při ukázkách hašení historickou a moderní technikou. Zaujal zejména SDH Sebranice s celodřevěnou ruční stříkačkou z roku 1830 a SDH Bořitov se stříkačkou parní. Poprvé byl v Lomnici předveden zásah  lezecké skupiny Hasičského záchranného sboru z požární stanice Ivančice.
 • 1997 – dne  31.srpna  1997  zabezpečovalo  11  členů našeho sboru pořádkovou  a  dopravní  službu  při  příležitosti  návštěvy tehdejšího premiéra české vlády a současného prezidenta ČR Václava Klause v Lomnici.
 • 2000 -oslavy 125. výročí založení SDH proběhly důstojně, ale byly poznamenány nízkým  zájmem občanů a dokonce i členů SDH.
 • 2001- SDH se zúčastnil ve dnech 30.-31.8.2001 asistence při natáčení seriálu ČT „Četnické  humoresky“ v objektu bývalého mlýna.
 • 2002 -byla zakoupena cisternová automobilová stříkačka CAS 32 T 148 , na kterou ve veřejné  sbírce přispěli lomničtí občané včetně členů SDH, lomničtí podnikatelé a obecní úřad.
 • 2004- Během roku se díky finanční dotaci z jihomoravského krajského úřadu, uvolněním  značné částky z rozpočtu obce a částečně i vlastním zdrojům výrazně zlepšilo  materiálně technické vybavení požární jednotky. Bylo zakoupeno plovoucí čerpadlo  umožňující čerpání vody při nízké úrovni hladiny a čisté vody ze sklepů, dále kalové  čerpadlo k čerpání ze zatopených objektů po povodních a 2 ks vysílaček pro zlepšení  spolupráce s ostatními požárními jednotkami při zásazích. Část členů zásahových  jednotek byla vybavena výstrojí odpovídající požadavkům bezpečné práce při zásazích.
 • 2005 – Jednotka SDH Lomnice zasahovala při velkém požáru na hradě Pernštejn
 • 2006-2009 – rekonstrukce požární zbrojnice, společenské místnosti, šaten, sociálního zařízení
 • 2010 – Oslavy 135 výročí založení sboru, vysvěcení slavnostního praporu